)Obchodní podmínky

Podmínky upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je fyzická osoba Ing. Regina Bergerová se sídlem Češovská 1218/2, 193 00 Praha 9, Česká republika, IČ: 45263957 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou přímo spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Prodávající/dodavatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Obchodními podmínkami, které jsou podrobně popsány na těchto webových stránkách dodavatele.

Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, a to v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou a je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Pokud se vada projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, považuje se vada za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci.

Právo na odstoupení od smlouvy

Kupující má v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se k tomuto rozhodne, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Upozorňujeme, že toto ustanovení zákona nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně či úplně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Vrácené zboží by mělo být kompletní včetně obalu a všech dokumentů, nepoužívané a nepoškozené.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (např. náklady na dopravu apod.).

Reklamační řád

Záruční doba na Daysy je 24 měsíců. Je-li věc vyměněna, je na ni poskytnuta nová záruka.

Při zjištění závady výrobku v záruční době má kupující právo uplatnit u prodávajícího odpovědnost za vady – reklamaci. Reklamaci kupující oznámí prodávajícímu telefonicky na telefonní číslo uvedené na internetových stránkách nebo písemně na e-mail v sekci Kontakt (prosíme o předchozí oznámení reklamace, mnoho nedostatků je možno řešit telefonicky a není nutné posílat produkt k fyzické kontrole).

Je-li nutné zboží reklamovat, prosíme, doručte výrobek prodávajícímu. Uplatněná reklamace by měla obsahovat tyto základní údaje:

  • důkladný popis závady
  • požadavek na způsob vyřízení reklamace
  • číslo faktury při zakoupení zboží
  • kontaktní údaje spotřebitele
  • doporučuje se předložit doklad o koupi – fakturu

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Nevztahuje se na vady způsobené běžným opotřebením zakoupeného zboží, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací, neodborným zásahem do výrobku či nevhodným skladováním. Na spotřební část výrobku – baterii v Daysy 1.0 – platí záruka po dobu životnosti baterie, běžně 6 měsíců.

Vyřizování reklamací se řídí obecně platnými právními předpisy. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 dnů, a to po konzultaci s výrobcem. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. O výsledku reklamace bude kupující vyrozuměn písemně e-mailem.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákony ČR, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití, dodavatel údaje nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

 Od 25.5.2018 vstoupilo v platnost Všeobecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Podrobné podmínky najdete v sekci Osobní údaje.
 

Obchodní podmínky v této podobě nabývají účinnosti dne 1.1. 2019