Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

V souvislosti s přijetím Všeobecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, které se s účinností od 25. května 2018 bude vztahovat na zpracování Vašich osobních údajů naší společností Ing. Regina Bergerová, IČ 45263957, Vám níže poskytujeme související informace.

Jaké údaje o Vás budeme zpracovávat a k jakým účelům?

Budeme o Vás zpracovávat údaje, které nám poskytnete, nebo které zadáte do našeho systému (typicky Vaše jméno a příjmení, informace o podnikateli/nepodnikateli, IČO a DIČ u podnikatele, e-mail, adresu, fakturační adresu, doručovací adresu, telefon, objednaný produkt včetně souvisejících údajů a způsob úhrady)

Dále budeme zpracovávat informace získané v rámci komunikace s Vámi a při dodávání našich produktů, zejména Vaše telefonní číslo či e-mailovou adresu, údaje o Vámi objednaném produktu, údaje nutné pro vyřízení reklamace, údaje nutné pro doručování a údaje pro zasílání našich obchodních sdělení. Četnost případných obchodních sdělení nebude častější než 1x za rok.

Za jakým účelem vaše osobní údaje zpracováváme?

Účelem zpracování osobních údajů z naší strany je v prvé řadě vyřízení vaší objednávky a její archivace, dále pak komunikace s Vámi pro ověřování vašich požadavků, pro různé statistické účely a plnění zákonných povinností (vedení účetnictví a daňové agendy), zpracování analýz a hodnocení pro zlepšování služeb našim zákazníkům, pro zasílání obchodních sdělení ohledně našich produktů či informování o změnách a novinkách v našich produktech a službách a v neposlední řadě pro řešení vašich reklamací nebo stížností či pro předložení důkazů v případě možného sporu s Vámi.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat ve svých počítačových systémech (vč. účetního systému), případně počítačových systémech jednotlivých zpracovatelů (zejména osob provádějících doručování a správců webových stránek).

Jaký je právní základ zpracování?

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je plnění uzavřené smlouvy (objednávky), oprávněné zájmy naší společnosti, zvláště pak zájem na zlepšování našich služeb a plnění zákonných požadavků (zejména plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů, vedení účetnictví a plnění povinností podle daňových předpisů apod.).

V neposlední řadě je právním základem Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, který jste nám poskytli a můžete ho kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu můžete provést
e-mailem či poštou (viz. Kontaktní údaje uvedené níže)

V případě, že se rozhodnete souhlas se zpracováním osobních údajů neudělit, budou poskytnuté údaje použity a uchovány po nezbytně nutnou dobu až do úplného vyřízení vaší objednávky, které zahrnuje i celkové zaplacení odebraného zboží či služby. Poté budou Vaše osobní údaje z našich systému vymazány.

V souvislosti s případným nesouhlasem bychom Vás však chtěli upozornit, že bude z Vaší strany nezbytné prokázat zakoupení zboží či služby u naší společnosti (faktura, případně záruční list) při uplatnění reklamace na zakoupené produkty, nebo při požadování servisu k zakoupenému zboží, neboť nebudeme již schopni dohledat tuto skutečnost v našich systémech.

Komu budeme Vaše údaje předávat? Vaše osobní údaje budou v nezbytném rozsahu předány osobám provádějícím pro naši společnost doručování zásilek. K osobním údajům dále mohou získat přístup v určitém rozsahu osoby, které pro nás vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé našich IT systémů či webových stránek, dále též provozovatelé našich záložních serverů a datových záloh, naši právní, ekonomičtí a daňoví poradci. Zpracování údajů bude poté probíhat na odpovědnost těchto osob.

Jaká jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte:

  1. právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou vaše práva (k tomu slouží i tento dokument)
  2. právo požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od naší společnosti jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům
  3. právo požadovat opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné.
    S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů
  4. právo požadovat výmaz osobních údajů , především pokud (a) již nejsou potřebné pro další zpracování, (b) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování, (c) jste oprávněně namítali vůči jejich zpracování, (d) byly zpracovány nezákonně nebo (e) musejí být vymazány podle právních předpisů
  5. právo požadovat omezení zpracování údajů např. po dobu ověřování jejich správnosti či po dobu ověřování vašich námitek proti jejich způsobu zpracovávání
  6. právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb
  7. právo vznést námitku proti jejich zpracování z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace
  8. právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření, zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoliv dotazů, či pokud chcete uplatnit Vaše zákonná práva či odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů nebo vyslovit nesouhlas s dalším zasíláním našich obchodních sdělení, nás můžete kontaktovat na:
tel. čísle: 281 869 272 či 723 120 815
e-mailu: obchod@naturcomp.cz
na adrese: Češovská 1218/2, 193 00 Praha 9